وبینار معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با حضور سرکار خانم دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

برگزاری وبینار معاونین آموزشی

کل بازدیدهای صفحه: 162 , بازدیدهای امروز: 1 

language