گروه بهداشت عمومی

شرح وظایف:

  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده
  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
  • تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
  • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
  • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده
  • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا” یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
فاطمه دارابی

نام و نام خانوادگی: فاطمه دارابی

تحصیلات: دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سمت: مدیر گروه بهداشت عمومی 

اعضای گروه:

نام و نام خانوادگی  تحصیلات – مرتبه علمی
فاطمه دارابی  دکترا آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت – استادیار
خدیجه بنده الهی کارشناس ارشد آموزش بهداشت – مربی

برنامه  ،آئین نامه و سرفصل دروس:

برنامه آموزشی گروه پرستاری به زودی بارگزاری میگردد!
سرفصل دروس گروه پرستاری دانلود فایل
آئین نامه آموزشی دوره کاردانی و کارشناسی گروه پرستاری دانلود فایل
طرح درس به زودی بارگزاری میگردد!

کل بازدیدهای صفحه: 139 , بازدیدهای امروز: 2