کارگاه مقاله نویسی و گزارش نویسی طرح تحقیقاتی با تدریس خانم دکتر دارابی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

تصویر کارگاه مقاله نویسی و گزارش نویسی طرح تحقیقاتی

کل بازدیدهای صفحه: 79 , بازدیدهای امروز: 2