آئین نامه طرح های پژوهشی دانشکدهدانلود فایل
 آئین نامه شورای پژوهشی دانشکدهدانلود فایل
 فرم پروپوزال دانلود فایل
 فایل گزارش نهاییدانلود فایل
 فرم درخواست پاداشدانلود فایل
 فرم رضایت نامهدانلود فایل
 فرم قرارداددانلود فایل
 فرم همکاری با سایر دانشگاه هادانلود فایل
 فلوچارت گردش کار طرح های پژوهشیدانلود فایل
 فلوچارت نحوه پرداخت مبلغ قرارداددانلود فایل
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتیدانلود فایل
منتورشیپدانلود فایل
اولویت های پژوهشیدانلود فایل
برنامه کارگاه هابه زودی تکمیل میگردد.

اولویت های پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی واحد پژوهش و تحقیقات دانلود
اولویت های پژوهشی بهداشت عمومیدانلود
اولویت های پژوهشی پرستاری و فوریتدانلود
لیست اولویت های پژوهشی. صعنت و معدن و جهاد کشاورزیدانلود

تدوین راهنمای اخلاق

۱دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعتدانلود فایل
۲موازین اخلاقی و استانداردهای مهم قابل توجه در انجام پژوهش های زیست پزشکی توسط پژوهشگران دانشگاهدانلود فایل
۳“دستورالعمل” ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشیدانلود فایل
۴راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهیدانلود فایل
۵راهنمای بازنگری شده اخلاق در انتشار آثار پژوهشی سال ۱۳۹۷ذانلود فایل
۶دستورالعمل نحوه عدم پذیرش کارآزمایی های بالینی در IRCTدانلود فایل
۷دستورالعمل اطمینان از درستی اطلاعات رسیده به مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی در IRCTدانلود فایل
۸ مراحل کلی ثبت و ورود اطلاعات مربوط به کارآزمایی های بالینی در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایراندانلود فایل
۹دستورالعمل نحوه عضویت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)دانلود فایل
۱۰دستورالعمل پذیرش کارآزمایی های بالینی متقاضی ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)دانلود فایل
۱۱دستورالعمل بروزرسانی اطلاعات کارآزمایی های بالینی ثبت شده در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران دانلود فایل
۱۲کدهای مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکیدانلود فایل
۱۳راهنمای اخلاقی پژوهش های پزشکیدانلود فایل
۱۴راهنمای تکمیل اطلاعات ثبت کننده پروژهدانلود فایل
۱۵تصویب کمیته اخلاق در پژوهشدانلود فایل
۱۶دستورالعمل اجرای طرح و پایان نامه های چند مرکزیدانلود فایل
۱۷دستورالعمل جدید کمیته اخلاق در پژوهشدانلود فایل
۱۸مطالعات بالینی و هم ارزیدانلود فایل
۱۹دستورالعمل نحوه استفاده از داده های سلامتدانلود فایل
۲۰(مطالعات انسانی)راهنمای عمومی اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکیدانلود فایل
۲۱راهنمای اخلاقی پژوهش بر روی عضو و بافت انسانیدانلود فایل
۲۲راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت ورویاندانلود فایل
۲۳راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیردانلود فایل
۲۴راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک پزشکیدانلود فایل
۲۵راهنمای خلاقی پژوهش با سلولهای بنیادیدانلود فایل
۲۶راهنمای کلی اخلاق در پژوهشدانلود فایل
۲۷دستورالعمل ملی انجام پژوهش های زیست پشکی با هزینه های دریافت شده از شرکت کنندگان / بیماراندانلود فایل

کل بازدید ها 821 , بازدید امروز 2