اعضای شورای پژوهشی:

نام و نام خانوادگیمدرک
دکتر حسین عفت پناهدکترای تخصصی پزشکی مولکولی
آقای وحید احمدی پناهکارشناس ارشد آمار زیستی
دکتر نسرین سرشکیدکترای تخصصی ایمونولوژی
خانم عاطفه زاهدیکارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
آقای داود پشوتنکارشناس ارشد هماتولوژی
خانم معصومه نجفیکارشناسی ارشد پرستاری( داخلی جراحی)
آقای ساسان ناوخاصیکارشناس ارشد پرستاری (داخلی – جراحی)

کل بازدید ها 798 , بازدید امروز 1