آئین نامه طرح های پژوهشی دانشکدهدانلود فایل
 آئین نامه شورای پژوهشی دانشکدهدانلود فایل
 فرم پروپوزال دانلود فایل
 فایل گزارش نهاییدانلود فایل
 فرم درخواست پاداشدانلود فایل
 فرم رضایت نامهدانلود فایل
 فرم قرارداددانلود فایل
 فرم همکاری با سایر دانشگاه هادانلود فایل
 فلوچارت گردش کار طرح های پژوهشیدانلود فایل
 فلوچارت نحوه پرداخت مبلغ قرارداددانلود فایل
دستورالعمل پرداخت حق الزحمه تحقیقاتیدانلود فایل
منتورشیپدانلود فایل
نحوه آدرس دهی (Affilliation) در مقالاتدانلود فایل
اولویت های پژوهشیدانلود فایل
برنامه کارگاه هابه زودی تکمیل میگردد.

کل بازدیدهای صفحه: 176 , بازدیدهای امروز: 2