اعضای شورای پژوهشی:

نام و نام خانوادگیمدرک
دکتر حمیدرضا عادلیدکترای تخصصی بیولوژی تکوین (جنین شناسی سلولی)
دکتر فاطمه دارابیدکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
دکتر نسرین سرشکیدکترای تخصصی ایمونولوژی
خانم خدیجه بنده الهیکارشناس ارشد آموزش بهداشت
آقای داود پشوتنکارشناس ارشد هماتولوژی
آقای وحید احمدی پناهکارشناس ارشد آمار زیستی
آقای ساسان ناوخاصیکارشناس ارشد پرستاری (داخلی – جراحی)

کل بازدیدهای صفحه: 243 , بازدیدهای امروز: 4