کارگاه آمار مقدماتی و تحلیل آماری با تدریس کارشناس محترم آمار دانشکده آقای احمدی پناه در سایت معاونت آموزشی برگزار گردید.

کارگاه آمار مقدماتی و تحلیل آماری

کل بازدیدهای صفحه: 190 , بازدیدهای امروز: 1 

language