بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

توسط | آخرین بروزرسانی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ | منتشر شده در ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

ریاست و مسئولین کارگروه تحول و نوآوری آموزش پزشکی:

تصویر کارمند

مسئول پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش:

نام و نام خانوادگی: معصومه رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانپرستاری

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

 rostamimasomeh@ymail.com

تصویر کارمند

رئیس کارگروه تحول و نوآوری در آموزش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: ایرج صالحی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: 

irsalehi@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه نظام ارزیابی آزمون ها:

نام و نام خانوادگی: فاطمه دارابی

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: 

fatemedarabi43@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه اعتباربخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی:

نام و نام خانوادگی: داوود پشوتن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

 d.p.sarvar@gmail.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور:

نام و نام خانوادگی: نسرین سرشکی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمنی شناسی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

sereshk55@gmail.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه ماموریت گرایی، ارتقای توانمندی دانشگاه ها در بستر آمایش سرزمینی:

نام و نام خانوادگی: معصومه رشنو

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

masome.rashno@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه توسعه و ارتقاء زیرساخت های علوم پزشکی:

نام و نام خانوادگی: زیبا محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

ziba.mohammadi14@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای:

نام و نام خانوادگی: معصومه نجفی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

najafi_masoome@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه توسعه راهبردی و هدفمند و ماموریت گرایی برنامه های آموزش عالی سلامت:

نام و نام خانوادگی: معصومه مرضیه اصلانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

aslanm63@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه توسعه آموزش مجازی:

نام و نام خانوادگی: ساسان ناوخاصی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری جراحی داخلی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

sasan.nokhasi@gmail.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی:

نام و نام خانوادگی: وحید احمدی پناه مهرآبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار زیستی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

vahid872322@yahoo.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم:

نام و نام خانوادگی: عاطفه زاهدی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی:

atefe.zahedi@gmail.com

تصویر کارمند

مسئول کارگروه بین الملی سازی آموزش علوم پزشکی:

نام و نام خانوادگی: حسین عفت پناه

مدرک تحصیلی: دکتری پزشکی مولکولی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

hoseineffatpanah@yahoo.com

کل بازدیدهای صفحه: 114 , بازدیدهای امروز: 1 

language