به اطلاع می رساند مقادیر جدید Impact Factor (ضریب تاثیر) مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI، مربوطه سال ۲۰۱۹ منتشر شده است. شاخص impact Factor جدید مجلات حاصل تقسیم تعداد استنادات سال ۲۰۱۹ به تعداد مقالات منتشر شده سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ مجلات است. در ویرایش جدید منتشر شده، پنج مجله زیر موفق به دریافت IF بالاتر ا ز۲ شده اند.

به پیوست جدول مقایسه ای مقادیر Impact Factor جدید مجلات علوم پزشکی کشور جهت استحضار، اطلاع رسانی و بهره برداری درج شده است.

International Journal Of Health Policy and Management از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

BioImpacts از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Journal of Environmental Health Science & Engineering از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Journal of Basic Medical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه بندی مجلات علوم پزشکی کشور بر حسب مقادیر Impact Factor سال ۲۰۱۹ همراه با سایر شاخص هادانلود فایل

کل بازدیدهای صفحه: 201 , بازدیدهای امروز: 1 

language