تماس با ما

بلوار ۲۲ بهمن، ساختمان سابق بیمارستان امیرالمومنین

معاونت آموزش تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کد پستی:۶۵۴۱۷۴۳۸۹۷

amoozesh@asaums.ac.ir

ایمیل: z.mohammadi@asaums.ac.ir

Loading