درباره مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای


مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با هدف اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت مهارت ها و تکنیک های مورد نیاز گروه های حرفه ای جامعه پزشکی در تاریخ 09/10/1399 و با شناسه 11182 راه اندازی شده است. این دوره های آموزشی در کنار مدارک رسمی دانشگاهی به افراد کمک خواهند کرد تا در انجام وظایف مهارتی حرفه خود بهتر عمل کنند. همچنین این مرکز با هدف ترویج آموزش های مرتبط با بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و در راستای قوانین آموزشی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای فعالیت می کند.

Loading