دوره های برگزار شده

پرستاری مراقبت های ویژه در ICU سطح ۱ (طرح ملی کووید) گزارش دوره
پرستاری مراقبت های ویژه در ICU سطح ۲ (طرح ملی کووید) گزارش دوره

Loading