مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای

نام و نام خانوادگی: زیبا محمدی
رشته تحصیلی: پرستاری مراقبت های ویژه
مقطع: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 08133132015
ایمیل: z.mohammadi@asaums.ac.ir

Loading