منشور اخلاقی

با استمداد از الطاف بیکران ربوبی و با استناد به آموزه اخلاق حرفه‌ای که شامل نگاه به خدا، نگاه به خود، نگاه به کار و مسئولیت، نگاه به مردمان و نگاه به مسئولان می باشد و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) رضایت الهی را سر لوحه کار خود  قرار داده و منشور اخلاقی این دانشکده را براساس ارزش ها، الگوهای دینی و اخلاقی به منظور نهادینه کردن فرهنگ تکریم ارباب رجوع اعلام داشته و در راه خدمتگزاری به اقشار معزز جامعه اسلامی تلاش می نماییم.

۱-  توکل به خدا و استمداد از ذات باریتعالی را در راس همه امور قرارمی دهیم.

۲- همـواره علـم و اخلاقيـات حرفـه ای و صـداقت را سـرلوحه  فعاليت ها قرار می دهیم.

۳- به تمامی انسان ها از هررنگ و نژاد و مليتی احتـرام می گـذاریم و بـا تمـام تـوان در مراقبـت و ارتقـای سـلامت آنـان کوشـا می باشیم.

۴- سلامت مددجویان را به هـر چيـز مقـدم می داریم و راز نگهـدار بيمار می باشیم.

۵- دانش و مهارت اعضای هیات علمی را همواره ارتقاء می دهیم  و در هـيچ زمـانی از آموختن غافل نمی شویم.

۶- در راه پيــشرفت و تعــالی محيط هــای علمــی و آموزشــی پيــشنهادات و انتقــادات ســازنده  گروه را از مــسئولين دریــغ نمی نمایم و پذیرای انتقادات سازنده آنان  نیز می باشم.

۷- درفعاليت های فردی و گروهی با انجام کارها به نحوه مطلـوب و رعایت قوانين بـه دسـتيابی  بهتـر مجموعـه بـه اهـداف و ارتقاء کيفيت کمک می نمایم.

۸- همـواره خـودمان را در برابـرحفظ امکانـات رفـاهی و آموزشـی مسئول دانسته  و به بهترین نحو از آنها استفاده می نمایم.

۹- با رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای در جامعه، محـيط دانشگاه  و دانشکده ظاهر شده و در حفـظ  قداست محيط دانشگاه کوشا می باشیم.

Loading