گالری تصاویر

برگزاری دوره های ملی کوید

جلسه وبیناری همفکری مرکز مهارتی وحرفه ای و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد با مراکز مهارتی و حرفه ای کلان منطقه آمایشی ۳ و مرکز ملی مهارتی و حرفه ای کشور

برگزاری جلسه مدیران مراکز مهارتی و حرفه ای دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه آمایشی

Loading