معرفی شورا

شورای انضباطی دانشجویان، به‌عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه، ماموریت دارد که ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان ازمنش دانشجویی و اخلاق متعالی، وظایف اساسی دانشگاه در راستای رشد استعدادهای دانشجویان و تقویت روحیه استقلال و اعتمادبه‌نفس در آنان را نیز مدنظر داشته و از هرگونه برخوردی که موجبات تحقیر و توهین به دانشجو را فراهم می‌کند، اجتناب ورزد؛ هرچند در مواردی، تنبیه اجتناب‌ناپذیر است اما با تأکید به پرهیز از هرگونه تجسس و تفتیش، ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

اخبار و اطلاعیه ها

Loading