واحد بسیج دانشجویان

ویدئو ها

اجتماع بزرگ دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی اسدآبااد در محکومیت بمباران بیمارستان غزه از سوی رژیم صهیونیستی

اخبار
اردوی همدان گردی پسران قسمت اول
اردوی همدان گردی پسران قسمت دوم
اردوی همدان گردی دختران قسمت اول
اردوی همدان گردی دختران قسمت دوم

Loading