درباره واحد فرهنگی دانشجویی

مهمترین مأموریت یک دانشگاه در حوزه آموزشی تعریف می شود، اما گذر کوتاه زمان اثبات می کند که موفقیت این مأموریت در گرو توجه به سایر فعالیت هاست. فعالیت هایی که غالبا در حوزه معاونت دانشجویی است ولی مکمل فعالیت های آموزشی است و وجود آن ها فضای آموزشی را تلطیف و مأموریت آن را کامل می کند.به همین علت در تمام دانشگاه های دنیا که بر اساس یک استاندارد آموزشی فعالیت می کنند در کنار آموزش، حوزه دانشجویی تعریف می شود. گویی مکمل و بخش جدایی ناپذیر آن است.

حوزه معاونت دانشجویی وظایفی دارد که انجام همه آن ها اگر در یک برنامه ریزی منظم و مرتبط باشد، تأمین کننده اهدافی است که از ابتدا در نظر گرفته شده است. مجموعه این اهداف که در طول زمان و به تدریج بدست می آیند یک چشم اندازی را ایجاد می کنند که برای تحقق آن تلاش می کنیم. این چشم انداز را امروز می توانیم نظاره کنیم و برای دستیابی به آن طبق برنامه های خود عمل نماییم.

ساختار سازمانی حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

ضوابط پوششی

ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان
ضوابط پوشش در دانشگاه ها
مقررات پوشش برای دانشجویان پسر و دختر

اخبار و اطلاعیه ها

Loading