معرفی واحد فرهنگی دانشجویی

معرفی

مهمترین مأموریت یک دانشگاه در حوزه آموزشی تعریف می شود، اما گذر کوتاه زمان اثبات می کند که موفقیت این مأموریت در گرو توجه به سایر فعالیت هاست. فعالیت هایی که غالبا در حوزه معاونت دانشجویی است ولی مکمل فعالیت های آموزشی است و وجود آن ها فضای آموزشی را تلطیف و مأموریت آن را کامل می کند.به همین علت در تمام دانشگاه های دنیا که بر اساس یک استاندارد آموزشی فعالیت می کنند در کنار آموزش، حوزه دانشجویی تعریف می شود. گویی مکمل و بخش جدایی ناپذیر آن است.

حوزه معاونت دانشجویی وظایفی دارد که انجام همه آن ها اگر در یک برنامه ریزی منظم و مرتبط باشد، تأمین کننده اهدافی است که از ابتدا در نظر گرفته شده است. مجموعه این اهداف که در طول زمان و به تدریج بدست می آیند یک چشم اندازی را ایجاد می کنند که برای تحقق آن تلاش می کنیم. این چشم انداز را امروز می توانیم نظاره کنیم و برای دستیابی به آن طبق برنامه های خود عمل نماییم.

مديريت امور دانشجويي

 يكي از مديريت هاي زير مجموعه حوزه معاونت فرهنگي و دانشجویی دانشگاه علوم پزشكي مي باشد كه وظيفه برنامه ريزي، نظارت و پيگيري امور معيشتي و رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد. احترام به شخصيت دانشجويان و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي قومي، فرهنگي، فردي و شخصيتي، ايجاد تعامل و تشريک مساعي با دانشجويان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه فعاليت هاي اين مديريت قرار دارد.

اين مديريت در قالب سه اداره اصلي (امور خوابگاهها، تغذيه، رفاه و تعاون) و با همكاري تنگاتنگ واحدهاي امور رايانه، ، تداركات، امور قراردادها، اموراداري و دبيرخانه و همچنين تعامل مستمر با مديريت تعالي فرهنگي و فوق برنامه، مديريت تربيت بدني و اداره مشاوره و راهنمائي دانشجويي همواره در جهت ارتقاء خدمت رساني به دانشجويان عزيز قدم بر مي دارد.

Loading