نشریات دانشجویی

نشریه علمی فرهنگی آلما
مدیر مسئول : خانم خاطره طاهر اصلانی
سردبیر : خانم خاطره طاهر اصلانی
طراح گرافیک و صفحه آرا : امیر محمد احمدی مسعود
ویراستار : خانم مقدسه معصومیان
نشریه علمی فرهنگی آلما (راهیان پیشرفت)
مدیر مسئول : خانم خاطره طاهر اصلانی
سردبیر : خانم خاطره طاهر اصلانی
طراح گرافیک و صفحه آرا : امیر محمد احمدی مسعود
ویراستار : حسین جلالوند

Loading