اعضای هیئت علمی

ساسان ناوخاصی


مربی پرستاری داخلی – جراحی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :08133132015

ایمیل :naokhasi@gmail.com

خانم زیبا محمدی


مربی پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل : ziba.mohammadi14@yahoo.com

خانم معصومه نجفی


دانشجوی دکتری پرستاری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :08133132015

ایمیل :Najafi_masoome@yahoo.com

آقای دکتر حسین عفت پناه


استادیار پزشکی مولکولی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :08133132015

ایمیل :Hoseineffatpanah@yahoo.com

معصومه رستمی


مربی روان پرستاری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی 

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :rostamimasomeh@ymail.com

خانم مرضیه اصلانی


مربی پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :aslanm63@yahoo.com

محمدحسین ستاری


مربی پرستاری کودکان

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :mo.ho.sattari@gmail.com

خانم دکتر سودابه معتمد


استادیار علوم تغذیه

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل : smotamed2010@gmail.com

خانم دکتر ویدا قاسمی


دکتری تخصصی بهداشت باروری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :vidaghasemi89@gmail.com

دکتر بهروز شورچه


استادیار معارف اسلامی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :Shourcheh61@gmail.com