گروه پرستاری

اعضای هیئت علمی

خانم معصومه رستمی


مربی روان پرستاری

رزومه / رزومه انگلیسی / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :rostamimasomeh@ymail.com

خانم زیبا محمدی


مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / رزومه انگلیسیگوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل : ziba.mohammadi14@yahoo.com

خانم معصومه نجفی


مربی – پرستاری داخلی- جراحی، دانشجوی دکتری پرستاری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :08133132015

ایمیل :Najafi_masoome@yahoo.com

محمدحسین ستاری


مربی – پرستاری کودکان

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :mo.ho.sattari@gmail.com

آقای وحید احمدی پناه


مربی – آمار زیستی
شماره تماس :۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵
ایمیل : vahid872322@gmail.com

دکتر افشین خزائی (عضو هیئت علمی پشتیبان)


دکتری تخصصی پرستاری

رزومه / رزومه انگلیسی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : a.khazaei91@gmail.com

ساسان ناوخاصی (عضو هیئت علمی پشتیبان)


مربی – پرستاری داخلی – جراحی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس :08133132015

ایمیل :naokhasi@gmail.com

خانم مرضیه اصلانی (عضو هیئت علمی پشتیبان)


مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :aslanm63@yahoo.com

خانم دکتر ویدا قاسمی (عضو هیئت علمی پشتیبان)


استادیار بهداشت باروری

رزومه / رزومه انگلیسی / رزومه اجتماعی /گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :vidaghasemi89@gmail.com

Loading