گروه پرستاری

معرفی رشته پرستاری

تعریف رشته پرستاری

پرستاری رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف مربوطه به ارائه خدمات بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، پیشگیری ، مدیریتی و حمایتی مراقبت های درمانی و توانبخشی می پردازند دوره کارشناسی پیوسته پرستاری اولین مقطع تحصیلی رشته پرستار است که برنامه آن براساس ضوابط علمی و ارزش های اسلامی تهیه وتدوین شده است آموزش پرستاری در سطح کارشناسی زمینه ساز تربیت پرستار حرفه ای است که به عنوان یک پرستار عمومی بتواند بررسی و شناخت وضعیت سلامت ارائه خدمات و هماهنگی مراقبت ها را در عرصه های مختلف به فرد، خانواده و جامعه عهده دار شود.

پرستاری یکی از شاخه های علوم پزشکی است که وظیفه ی مراقبت از بیماران را به عهده دارد. البته با پیشرفت علم و تکنولوژی بر خلاف گذشته پرستاری نیازمند مدرک معتبر است و وظیفه ی یک پرستار تنها محدود به مراقبت از بیماران نمی شود. در تقسیم بندی ها آکادمیک ارزش یک پرستار هم تراز ارزش یک پزشک بیان شده است زیرا بیمار بیشترین ارتباط را در بیمارستان با پرستار دارد و رضایت بیمار از پرستار به معنای رضایت او از بیمارستان است.

رسالت (Mission):

رسالت آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد ، خبره و کار آمدی است که با کسب توانایی های حرفه ای و بهره مندی از دانش روز خدمات مورد نیاز بهداشتی ، مراقبتی و توانبخشی مقرون به صرفه را در به بالاترین سطح استاندارد جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه بتواند ارائه دهد . این مهم از طریق آموزش پژوهش و توسعه دانش پرستاری میسر می باشد.

ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم پزشکی اسد آباد  ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ حرﻓﻪاي، و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ و روزاﻓﺰون، ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮ هاي اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪاي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد اﻋﻢاز اﺳﺎﺗﯿﺪ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن گروه ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ وﺧﺎرج از آن ﺑﺎﺷﺪ و در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼق در درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ سلاﻣﺖ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده، ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن در ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﯿﻄﻪ  ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺣﺮﻓﻪاي ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

چشم انداز   ( Vision)

برآنیم تا 3 سال آینده جزء 3 گروه پرستاری برتر دانشکده های نوپا در زمینه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی باشیم.

هدف کلی (Aims)

هدف کلی آموزش پرستاری در مقطع کارشناسی ، تربیت افرادی است که قادر باشند به عنوان عضوی از تیم سلامت به ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی ، آموزشی ، پژوهشی ، مشاوره ای ، مدیریتی و حمایتی و توانبخشی جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه بپردازند .

اهداف کوتاه مدت

  1. ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫشی
  2. ارﺗﻘﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠمی
  3. ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي گروه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸکده، اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ
  4. ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﭘﺮﺳﺘﺎر

اهداف بلند مدت

  1. گسترش ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  2. ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
  3. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت
  4. اﻓﺰاﯾﺶ رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه
  5. ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت رﻓﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن

Loading