گروه بهداشت عمومی

معرفی گروه

معرفی رشته و گروه:


بهداشت عمومی از شاخه های اصلی علوم بهداشتی است. انتظار می رود فارغ التحصیلان این رشته مجهز به مجموعه ای از دانش، نگرش و مهارت هایی باشند که آنها را قادر به ارائه نقش خطیر خود در جهت حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت جامعه نماید .گروه بهداشت عمومی از سال ۱۳۹۰ اقدام به تربیت دانشجویان بهداشت عمومی نموده است. و تاکنون هشت دوره در این مقطع فارغ التحصیل شده اند.

رسالت و چشم انداز:


سلامتی یک حق اساسی برای همه افراد است، لذا گروه بهداشت عمومی تلاش می کند در عملکرد و ترویج دیدگاه های خود به اصول اخالقی عدالت، پاسخگویی، درستی و صداقت متعهد باشد. همچنین به عنوان یک نهاد دانشگاهی، اعضای گروه اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان وظایف خود را به عنوان یک نهاد واحد، هماهنگ و تیم محور انجام می دهند و ضمن احترام و پذیرش استعدادها و فعالیت های فردی، همواره به اهداف گروهی متعهد هستند.
رسالت گروه بهداشت عمومی؛ ارتقای سلامت گروه های مختلف اجتماعی از طریق پیشگیری از بیماریها و آسیب ها، تشخیص زودرس و دریافت مراقبت های سلامتی به هنگام و کاهش عوارض بیماری ها و آسیب های افراد است. گروه بهداشت عمومی در پی انجام این ماموریت ها از طریق انجام تحقیقات تاثیرگذار در سطح استانی، ملی و بین المللی، ارائه آموزش ها و افزایش همکاری و ارتباط با متولیان سلامت در بخش های مختلف بهداشت و درمان است.

Loading