گروه بهداشت عمومی

معرفی گروه بهداشت

معرفی رشته و گروه:


بهداشت عمومی از شاخه های اصلی علوم بهداشتی است. انتظار می رود فارغ التحصیالن این رشته مجهز به
مجموعه ای از دانش، نگرش و مهارت هایی باشند که آنها را قادر به ارائه نقش خطیر خود در جهت حفظ ، توسعه
و ارتقاء سالمت جامعه نماید .گروه بهداشت عمومی از سال ۰۹۳۱ اقدام به تربیت دانشجویان بهداشت عمومی
نموده است. و تاکنون پنج دوره در این مقطع فارغ التحصیل شده اند.

رسالت و چشم انداز:


سالمتی یک حق اساسی برای همه افراد است، لذا گروه بهداشت عمومی تالش می کند در عملکرد و ترویج دیدگاه
های خود به اصول اخالقی عدالت، پاسخگویی، درستی و صداقت متعهد باشد. همچنین به عنوان یک نهاد
دانشگاهی، اعضای گروه اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان وظایف خود را به عنوان یک نهاد
واحد، هماهنگ و تیم محور انجام می دهند و ضمن احترام و پذیرش استعدادها و فعالیت های فردی، همواره به
اهداف گروهی متعهد هستند.
رسالت گروه بهداشت عمومی؛ ارتقای سالمت گروه های مختلف اجتماعی از طریق پیشگیری از بیماریها و آسیب
ها، تشخیص زودرس و دریافت مراقبت های سالمتی به هنگام و کاهش عوارض بیماری ها و آسیب های افراد
است. گروه بهداشت عمومی در پی انجام این ماموریت ها از طریق انجام تحقیقات تاثیرگذار در سطح استانی، ملی
و بین المللی، ارائه آموزش ها و افزایش همکاری و ارتباط با متولیان سالمت در بخش های مختلف بهداشت و
درمان است.

شرح وظایف:


  • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده
  • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی ، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
  • تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
  • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
  • ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
  • پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
  • انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده
  • پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا” یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
  • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

Loading