برنامه های درسی و کارآموزی

برنامه کارآموزی


بهداشت ورودی ۹۹

بهداشت ورودی ۱۴۰۱

بهداشت ورودی 1400

برنامه امتحانی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۲


برنامه امتحانی بهداشت عمومی نیمسال1401