دانشجویان ممتاز

ورودی ۱۳۹۸


نفر اول   راضیه گودینی

نفر دوم   سید علی پرورش

نفر سوم   هادی دیبا

ورودی ۱۴۰۰


نفر اول   مقدسه معصومیان

نفر دوم   مریم بهارلو شباب

نفر سوم   امیرمحمد احمدی مسعود

ورودی ۱۴۰۱


نفر اول

نفر دوم

نفر سوم