فرم ها و آئین نامه ها

راهنمای ثبت نلم اولیه در سامانه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


راهنمای صفحه کارتابل


فرم پیشنهاد عناوین دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای


راهنمای پیبشنهاد عناوین دوره ها


شیوه نامه راه اندازی و برگزاری دوره آموزش مهارتی و حرفه_ای علوم پزشکی


چک لیست ارزیابی صلاحیت مرکز مجری درخواست دهنده جهت راهاندازی دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


راهنمای تکمیل چک لیست ارزیابی ارزیابی صلاحیت مراکز مجری جهت راه اندازی دوره موزش مهارتی و حرفه ای


فرمت برنامه تفصیلی دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


راهنمای تنظیم برنامه تفصیلی دوره مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


راهنمای تدوین طرح درس دوره مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای


دوره آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی )Logbook( فرمت دفترچه کارنمای


راهنمای تکمیل دفترچه کارنما دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


چک لیست پایش برگزاری دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی توسط مراکز مجری


راهنمای تکمیل چک لیست پایش دوره مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


ابلاغ سند سیاستی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


اساسنامه مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران


راهنمای تکمیل پورت فولیوسند سیاستی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی


فرمت کارپوشه(پورت فولیو)

Loading