گروه پرستاری

مدیر گروه

خانم معصومه رستمی


تحصیلات: کارشناسی ارشد روان پرستاری

ایمیل :rostamimasomeh@ymail.com

سمت: مدیر گروه پرستاری


شرح وظایف

شرح وظایف مدیر گروه پرستاری


تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی
تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده

ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از ( آموزشی نظری- عملی پژوهشی )

راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن

تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به
مراجع ذیربط

ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه

پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه
به رئیس دانشکده

مدیران قبلی گروه پرستاری

خانم زیبا محمدی : کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

آقای ساسان ناوخاصی : کارشناس ارشد پرستاری داخلی-جراحی

Loading