مدیر گروه پرستاری

جناب آقای ساسان ناوخاصی


تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

سمت: مدیر گروه پرستاری