دبیر پژوهش

خانم دکتر ویدا قاسمی


دکتری تخصصی بهداشت باروری

کارشناس پژوهش

خانم نرگس حیدری


کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی

شرح وظایف کارشناس پژوهش

 •  پیگیری و بررسی پروپوزال، مصوبات گروه، دانشکده و تأیید پایان نامه در سیستم پژوهشیار
 •  ارسال پایان نامه ها به کمیته اخلاق دانشگاه و پیگیری آنها
 •  بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و CD درمرحله تسویه حساب دانشجو
 • بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیار و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تكميل فرايند ثبت طرح
 • عقد قرارداد پایان نامه ها و طرح های تصویب شده و ارسال فرم قرارداد به استاد راهنما و مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • انجام تمام امور مربوط به طرح های فارسی از زمان ثبت پروپوزال تا به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن طرح که شامل مقالات،کتاب، patent و … می باشد
 • بررسی و پیگیری گزارش طرح ها و تولیدات حاصل از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
 •  بررسی مقالات منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طرح ها طبق آیین نامه مربوطه
 • نظارت بر طرح هاي مصوب دانشكده هاي تابعه و بررسي طرح هاي مستقل در محيط طرح هاي تحقيقاتي جديد در سیستم پژوهشيار
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی
 • پيگيري سير پيشرفت پايان نامه جهت کنترل روند پژوهش و نیز پرداخت هزينه پایان نامه و طرح های تحقیقاتی
 • مطالعه، نیازسنجی و برنامه ریزی جهت برگزاري کارگاه های مورد نیاز برای دانشجویان، کارکنان و پژوهشگران
 • ارائه گزارشات مربوط به برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار
 • پیگیری و بررسی proposal submission form ، مصوبات گروه، دانشکده و تأیید پایان نامه در سیستم پژوهشیار
 • بررسی مقالات انگلیسی منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طرح ها طبق آیین نامه مربوطه
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار
 • انجام امور اجرایی، مکاتبات و هماهنگی های کلیه کارگاهها و سمینارهای حوزه معاونت پژوهشی
 • تدوین آیین نامه ها
 • تهیه و تنظیم آمار اطلاعات لازم در زمینه های پژوهشی
 • ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی دانشگاه و تهیه گزارش سالانه.
 • کارشناس شورای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات شورای پژوهشی
 • تنظیم مکاتبات مربوط به طرحهای تحقیقاتی مطرح شده در شورای پژوهشی
 • انجام و پیگیری مکاتبات معاونت پژوهشی
 • انجام مشاوره پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران
 • ثبت نام و نیاز سنجی تشکیل کارگاه های پژوهشی
 • مسئول به روز نمودن سایت معاون پژوهشی دانشکده

Loading