کنترل و بررسی وضعیت کلاس های درس از لحاظ وسایل آموزشی و کمک آموزشی.
همکاری در برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

کنترل تشکیل کلاس های دانشکده بر طبق برنامه پیش بینی شده و جبرانی و ثبت در فرمهای مربوطه
تنظیم و ارسال دعوتنامه اساتید
کنترل حذف تکدرس دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
کنترل حذف و اضافه ها دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
ثبت دروس، کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور
تنظیم و اعلام ساعات دروس نظری و عملی و کارآموزی دانشجویان به صورت برنامه هفتگی با هماهنگی اساتید ومسئولین کارورزی

برنامه ریزی دروس با هماهنگی گروه های مختلف آموزشی دانشکد

پیگیری و دریافت نمرات پایان ترم و انجام امور اصلاح نمره

تکمیل فرم های مربوط به قرارداد حق التدریس اساتید

صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال

اسدآباد، اتوبان راه کربلا، معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، اداره آموزش
081-33132014

Loading