گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

بازدید های دانشجویان
بازدید دانشجویان گروه فوریت های پزشکی از سازمان های امدادی شهرستان اسدآباد
بازدید دانشجویان از سازمان های امدادی شهرستان

بازدید دانشجویان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی ورودی۱۴۰۱ (ترم اول) و جناب آقای مولایی از سازمان های امدادی شهرستان اسدآباد

بازدید شورای مرکزی انجمن علمی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از کارخانه شیر پگاه
بازدید دانشجویان از پارک علم و فناوری همدان

Loading