گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

بازدید های دانشجویان
بازدید دانشجویان از سازمان های امدادی شهرستان

بازدید دانشجویان رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی ورودی۱۴۰۱ (ترم اول) و جناب آقای مولایی از سازمان های امدادی شهرستان اسدآباد

بازدید شورای مرکزی انجمن علمی و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از کارخانه شیر پگاه
بازدید دانشجویان از پارک علم و فناوری همدان

Loading