برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

متولی : اسدآباد

دبیر کارگروه : خانم سودابه معتمد / مرتبه علمی : استادیار / مدرک تحصیلی : دکترای علوم تعذیه

اعضای گروه : خانم مرضیه اصلانی – دکتر زینب مکوندی –  دکتر معصومه رشنو – آقای داوود پشوتن

Loading