برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

متولی : اسدآباد

دبیر کارگروه : سرکار خانم دکتر سودابه معتمد / مرتبه علمی : استادیار / مدرک تحصیلی : دکترای علوم تعذیه

اعضای گروه : سرکار خانم مرضیه اصلانی –سرکار خانم  دکتر زینب مکوندی –سرکار خانم  دکتر ویدا قاسمی – سرکار خانم فاطمه قبادی فروزان

Loading