گروه بهداشت عمومی

دانشجویان ممتاز
دانشجویان ممتاز ورودی ۹۶

زهرا مالمیر   18.54

مهری نوروزی شادمانی   18.49

مبینا حبیبیان   17.99

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۷

نرگس سراقی   18.94

زهرا یارمحمد توسکی   18.37

طاهره دشنیگی   18.19

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۸

سمانه کمری   17.52

زهرا رستمی   17.45

عطیه پیروز   17.42

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۹

سعید فرجی گلیانه 18.80

لیلا پرویز   18.27

سپیده رضایی   17.92

دانشجویان ممتاز ورودی ۱۴۰۰

صبا رضایی   17.24

سیده رومینا شریفی   16.33

طیبه قاسمی   15.95

دانشجویان ممتاز ورودی ۱۴۰۱

بهناز سرخوش   18.51

زینب رحمتی   17.62

سیده مطهره طاهری  17.53

اسامی دانشجویان رشته بهداشت عمومی که موفق به قبولی در کارشناسی ارشد شده اند

صدیقه مفاخری : اپیدمیولوژی همدان

پریسا رستمی : بهداشت سالمندان تبریز

فائزه امینی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه ایران

فاطمه چراغی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس

Loading