دانشجویان ممتاز

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۶

زهرا مالمیر   18.54

مهری نوروزی شادمانی   18.49

مبینا حبیبیان   17.99

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۷

نرگس سراقی   18.94

زهرا یارمحمد توسکی   18.37

طاهره دشنیگی   18.19

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۸

سمانه کمری   17.44

عطیه پیروز   17.29

زهرا رستمی   17.28

دانشجویان ممتاز ورودی ۹۹

سعید فرجی گلیانه 18.70

لیلا پرویز   18.15

سپیده رضایی   17.92

دانشجویان ممتاز ورودی ۱۴۰۰

صبا رضایی   17.21

شقایق زارعی   16.15

سیده رومینا شریفی   16.12

اسامی دانشجویان رشته بهداشت عمومی که موفق به قبولی در کارشناسی ارشد شده اند

صدیقه مفاخری : اپیدمیولوژی همدان

پریسا رستمی : بهداشت سالمندان تبریز

فائزه امینی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه ایران

فاطمه چراغی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس