گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

دانشجویان ممتاز

ورودی ۱۳۹۶


نفر اول : محمد طهماسبی  ۱۸.۱۹

نفر دوم : سبحان عسگری مهرور  ۱۷.۷۸

نفر سوم : ناصر ناصری  ۱۷.۷۲

ورودی ۱۳۹۷


نفر اول : شاهین عنوانی ۱۸.۱۸

نفر دوم : پوریا گلزار  ۱۷.۶۷

نفر سوم : محمدصالح الوندپور  ۱۷.۵۳

ورودی ۱۳۹۸


نفر اول : محمد ترکاشوند ۱۷.۳۵

نفر دوم : سید آرش سجادی  ۱۷.۳۵

نفر سوم : علیرضا شهسواری ۱۷.۰۶

ورودی ۱۳۹۹


نفر اول : مسعود علیپور  ۱۷.۷۱

نفر دوم : علیرضا شهبازی ۱۷.۰۴

نفر سوم : علی احسان طلایی شعار ۱۷.۰۴

ورودی ۱۴۰۰


نفر اول : سپهر محمودی    18.15

نفر دوم :  مهدی نوری  17.76

نفر سوم :  محمدصادق گلمحمدی  17.71

ورودی ۱۴۰۱


نفر اول : آریانا صادقی  17.13

نفر دوم : آرش حمزه  17.07

نفر سوم : علیرضا رامیار کامل  16.94

اسامی دانشجویان رشته فوریت های پزشکی که موفق به قبولی در کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی شده اند

سید آرش سجادی

محمد ترکاشوند

ابوالفضل خسروی

امیرمحمد بابائی

هیوا کرمی

علی احسان طلایی شعار

Loading