مدیر گروه بهداشت

نام و نام خانوادگی: دکتر زینب مکوندی


دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رتبه علمی : استادیار