برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش علوم پزشکی

متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : دکتر معصومه رشنو

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری فیزیویولوژی

اعضای گروه : خانم مرضیه اصلانی – دکتر حامد عنوانی

Loading