برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه اقتصاد آموزش

متولی : ایلام

دبیر کارگروه  دکتر فاطمه دارابی

رتبه علمی : استادیار

رشته : دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اعضای گروه : آقای فرهاد هادی کبیر – خانم معصومه رستمی – آقای محمدحسین ستاری – خانم وجیهه رمضانی – آقای وحید احمدی پناه

Loading