برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری

متولی : ایلام

دبیر کارگروه : خانم دکتر زینب مکوندی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اعضای گروه : دکتر سودابه معتمد – دکتر ویدا قاسمی – آقای ساسان ناوخاصی

Loading