برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

متولی : کردستان

دبیر کارگروه : دکتر حسین عفت پناه

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری پزشکی مولکولی

اعضای گروه : خانم عاطفه زاهدی – دکتر زینب مکوندی – دکتر سودابه معتمد

Loading