برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه مرجعیت علمی و آینده نگاری

متولی : همدان

دبیر کارگروه : خانم دکتر نادیا صنیعی

مرتبه علمی : استادیار

مدرک تحصیلی : دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

اعضای گروه : دکتر الهه عزتی – آقای ساسان ناوخاصی – دکتر بهروز شورچه

Loading