برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته

متولی : همدان

دبیر کارگروه : آقای محمد حسین ستاری

مرتبه علمی : مربی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری کودکان

اعضای گروه : دکتر حسین عفت پناه – آقای ساسان ناوخاصی  – آقای وحید احمدی پناه – خانم عاطفه زاهدی

Loading