برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : سرکار خانم دگتر معصومه رشنو

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری فیزیولوژی

اعضای گروه : آقای دکتر حسین عفت پناه – آقای وحید احمدی پناه 

Loading