برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : آقای داوود پشوتن سرور

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد خون شناسی و بانک خون

اعضای گروه : آقای دکتر حسین عفت پناه – آقای وحید احمدی پناه – خانم دکتر معصومه رشنو

Loading