گرایش های کارشناسی ارشد بهداشت عمومی

آموزش بهداشت آمار زیستی اپیدمیولوژی ارزیابی فناوری سلامت
اقتصاد بهداشت رفاه اجتماعی بهداشت و ایمنی مواد غذایی زیست فناوری پزشکی
سم شناسی سلامت سالمندی فیزیولوژی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
فناوری اطلاعات سلامت مدیریت خدمات بهداشتی مهندسی بهداشت محیط مدیریت توانبخشی
مهندسی پزشکی نانوتکنولوژی پزشکی علوم تغذیه علوم بهداشتی در تغذیه
برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی پزشکی حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین آموزش پزشکی اکولوژی انسانی
تاریخ علوم پزشکی علوم تغذیه در بحرانهای محیطی

Loading