برگزاری جلسه تدوین کوریکولوم فوریت های پزشکی

اخبار, فوریت های پزشکی

جلسه تدوین کوریکولوم فوریت های پزشکی به ریاست دکتر براتی معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و با حضور مدیر و دیگر اعضای گروه فوریت های پزشکی در معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید.
این جلسه در راستای تدوین کوریکولوم فوریت های پزشکی و نیاز های گروه فوریت پزشکی تشکیل گردید.

Loading