گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

برنامه های ترمی و طرح درس
ترم ۱
ردیف نام درس واحد
۱ تشریح ۳
۲ فیزیولوژی ۲
۳ میکروب شناسی و انگل شناسی ۱.۵
۴ فرآیند عملیات و اطلاعات فنی ۲
۵ آشنایی با سازمان های امدادی ۱
۶ اخلاق و مقررات حرفه ای ۱
۷ اصول و فنون و مراقبت ها ۲
۸ بهداشت عمومی ۱
۹ تربیت بدنی ۱ ۱
۱۰ فارسی ۳
۱۱ اندیشه اسلامی ۱ ۲
جمع واحد ها ۱۹.۵

ترم ۲
ردیف نام درس واحد
۱ فوریت های داخلی ۱ ۳
۲ نشانه شناسی و معاینات بدنی ۲
۳ کارآموزی تروما ۱.۵
۴ تروما ۱ ۲
۵ احیای قلبی ریوی پایه ۱
۶ جابجایی و حمل بیمار ۲
۷ کارآموزی ارتباطات ۰.۵
۸ کارآموزی اصول و فنون و مراقبت ها ۱
۹ دارو شناسی ۲
۱۰ زبان خارجه ۳
۱۱ دانش خانواده و جمعیت ۲
جمع واحد ها ۱۹.۵

ترم ۳
ردیف نام درس واحد
1 کارآموزی نشانه شناسی و معاینات بدنی ۱
2 فوریت های محیطی ۱
3 فوریت های داخلی ۲ ۳
4 بهداشت روانی و فوریت های پزشکی ۱
5 زبان تخصصی ۱
6 تروما ۲ ۲.۵
7 فوریت های پزشکی در گروه های خاص ۲
8 کارآموزی و فوریت های داخلی ۱ ۱.۵
9 فوریت های پزشکی در شرایط خاص ۲
10 فوریت های پزشکی در بلایا ۲
11 احیای قلبی ریوی پیشرفته ۲
12 آئین زندگی ۲
13 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۲
جمع واحد ۲۳
ترم ۴
ردیف نام درس واحد
1 کارآموزی در عرصه فوریت های داخلی ۲ ۱.۵
2 کارآموزی در عرصه احیای قلبی ریوی ۱
3 کارآموزی در عرصه فوریت های اطفال ۱
4 کارآموزی در عرصه تروما ۲ ۱
5 کارآموزی در عرصه نگهداری آمبولانس ۰.۵
6 کارآموزی در عرصه پایگاه ها ۳
جمع واحد ۸

Loading