گروه علوم پایه

معرفی مدیر گروه
نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه دارابی

دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
رتبه علمی : استادیار

Loading