برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

متولی : کرمانشاه

دبیر کارگروه : دکتر نادیا صنیعی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

اعضای گروه : خانم عاطفه زاهدی 

Loading