برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کارگروه نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

متولی : همدان

دبیر کارگروه : آقای محمدحسین ستاری

مرتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری کودکان

اعضای گروه : دکتر زینب مکوندی – خانم عاطفه زاهدی 

Loading