گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

اعضای هیئت علمی
دکتر سمانه تیموری

خانم دکتر سمانه تیموری


متخصص طب اورژانس

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی  / ORCID / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : drsamaneh.taimouri@gmail.com

دکتر افشین خزائی

استادیار پرستاری

رزومه / رزومه انگلیسی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :a.khazaei91@gmail.com

آقای ساسان ناوخاصی

مربی – پرستاری داخلی-جراحی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :sasan.navkhasi@gmail.com

خانم مرضیه اصلانی


مربی – پرستاری مراقبت های ویژه

رزومه / رزومه اجتماعی / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل :aslanm63@yahoo.com

اعضای هیئت علمی آموزشی پشتیبان
ویدا قاسمی

خانم دکتر ویدا قاسمی


استادیار بهداشت باروری

رزومه / رزومه انگلیسی / رزومه اجتماعی /گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :vidaghasemi89@gmail.com

اساتید حق التدریس با سابقه خدمت در اورژانس پیش بیمارستانی
وحید مولایی

آقای وحید مولایی


کارشناس ارشد پرستاری اورژانس با پایه فوریت های پزشکی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : emtems6182@yahoo.com

محمد مهدی صحرایی

آقای محمد مهدی صحرایی


کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه با پایه فوریت های پزشکی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : msahraei714@gmail.com

Loading