اعضای هیئت علمی گروه فوریت های پزشکی

آقای ساسان ناوخاصی

مربی جراحی داخلی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :naokhasi@gmail.com

آقای وحید احمدی پناه

مربی آمار زیستی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :vahid872322@gmail.com

خانم دکتر معصومه رشنو

استادیار فیزیولوژی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :masome.rashno@yahoo.com

دکتر قاسم طهماسبی چاللو

متخصص طب اورژانس

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :

دکتر افشین خزائی

دکتری تخصصی پرستاری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :

داوود پشوتن سرور

مربی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :d.p.sarvar@gmail.com