گروه فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

اعضای هیئت علمی
دکتر سمانه تیموری

خانم دکتر سمانه تیموری


متخصص طب اورژانس

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی  / ORCID / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : drsamaneh.taimouri@gmail.com

آقای دکتر افشین خزایی


استادیار پرستاری

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی  / ORCID / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : a.khazaei91@yahoo.com

آقای ساسان ناوخاصی

مربی – پرستاری داخلی-جراحی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : 08133132015

ایمیل :sasan.navkhasi@gmail.com

اساتید حق التدریس با سابقه خدمت در اورژانس پیش بیمارستانی
محمد مهدی صحرایی

آقای محمد مهدی صحرایی


کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه با پایه فوریت های پزشکی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : msahraei714@gmail.com

وحید مولایی

آقای وحید مولایی


کارشناس ارشد پرستاری اورژانس با پایه فوریت های پزشکی

رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی

شماره تماس : ۰۸۱۳۳۱۳۲۰۱۵

ایمیل : emtems6182@yahoo.com

Loading