اعضای هیئت علمی

زینب مکوندی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :zeinabmakvandi@gmail.com

الهه عزتی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :

مجید براتی


دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی
شماره تماس : 08133132015
ایمیل : M_baratimehr@yahoo.com ، Barati@umsha.ac.ir

وحید احمدی پناه


کارشناس ارشد آمار زیستی
شماره تماس :08133132015
ایمیل :vahid872322@gmail.com

عاطفه زاهدی


کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
شماره تماس :08133132015
ایمیل :

دکتر فاطمه دارابی


دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :fateme.darabi43@yahoo.com

دکتر سودابه معتمد


استادیار علوم تغذیه
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :smotamed2010@gmail.com