گروه بهداشت عمومی

اعضای هیئت علمی

خانم دکتر الهه عزتی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی
شماره تماس : 08133132015
ایمیل : elahe.ezati@gmail.com

آقای دکتر مجید براتی


دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
رزومه / گوگل اسکالر / علم سنجی / برنامه هفتگی
شماره تماس : 08133132015
ایمیل : M_baratimehr@yahoo.com ، Barati@umsha.ac.ir

خانم دکتر فاطمه دارابی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :fateme.darabi43@yahoo.com

خانم دکتر زینب مکوندی


استادیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :zeinabmakvandi@gmail.com

خانم دکتر سودابه معتمد


استادیار علوم تغذیه
شماره تماس : 08133132015
ایمیل :smotamed2010@gmail.com

خانم عاطفه زاهدی


مربی اپیدمیولوژی
شماره تماس :08133132015
ایمیل : atefezahedi@gmail.com

Loading